Steltkluut (Camargue, Zuid-Frankrijk)

29 Aug '08 - 19:10 by

Leppelbekken in het Easterskar

26 Aug '08 - 19:49 by


De Leppelbek is in fgel t de famylje fan de Wylpreagerfgels. De Leppelbek is in grutte fgel, hast like grut as de ielreager en de earrebarre. De Leppelbek sit hielendal wyt yn de fearren. Allinnich op it boarst hat binne de fearren wat giel. Fierder hat der lange swarte poaten en in lange brede snaffel dy't op it ein in stik breder is, fandr ek de namme leppelbek. De leppelbek hat ek in opfallende wytgiele tfe dy't yn de nekke falt. De Leppelbek yt meast lytse fiskjes, frosken, ynsekten en oare wetterdierkes. By it itensykjen rinne se troch ndjip wetter wylst se harren snaffel hin en wer troch it de boppeste slyklaach helje. :-) Bron

Zeehond II (Aquazoo)

23 Aug '08 - 15:44 by

Zeehond (Aquazoo)

21 Aug '08 - 07:32 by

Europese kraanvogel (Aquazoo)

18 Aug '08 - 22:10 by

Huiszwaluw

17 Aug '08 - 16:02 by

Indische Gans

16 Aug '08 - 15:00 by

Steltkluut (Camargue, Zuid-Frankrijk)

11 Aug '08 - 08:25 by

Kleine Zilverreiger (Camargue, Zuid-Frankrijk)

08 Aug '08 - 07:57 by

Koereiger

04 Aug '08 - 20:40 by

Jonge Oehoe

02 Aug '08 - 22:56 by